Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Publikoval Jiří Tvrdoň 01.05.2009

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 1/2009, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 1. 4. 2009 usnesením č. 2k/24/2009 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek stanoví obec podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů, které lze spalovat v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.


Čl. 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

1) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 lze spalovat a to v pátek a sobotu v období

- od 1. března do 31. května v době od 8,00 hodin do 18,00 hodin

- od 1. září do 31. října v době od 8,00 hodin do 17,00 hodin

a v neděli od 8,00 hodin do 12,00 hodin.

2) Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovat ve dnech, které jsou státem uznaným svátkem.

 

Čl. 3

Závěrečné ustanovení

Pálení se připouští za podmínky, že majitel suchých rostlinných materiálů bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody, které pálením vzniknou, plně zodpovídá majitel odpadu.

     

    Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 4. 2009.

 

Ing. Karel Dostálek starosta obce

Ing. Jan Vorel místostarosta