Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Publikoval Jiří Tvrdoň 30.01.2009

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, obce Jíloviště o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo na svém zasedání č. 16/2008 dne 25. 6. 2008 vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Čl. 1

Místní koeficient

Na území obce Jíloviště se stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich soubory, ve výši 2.


Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 4/1997 o úpravě koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí pro obec Jíloviště., schválena dne 25. 6. 1997.


Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009.

 

Ing. Karel Dostálek starosta obce

Ing. Jan Vorel místostarosta