Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

Publikoval Jiří Tvrdoň 02.05.2009

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2009, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování v obci Jíloviště

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 1. 4. 2009 usnesením č. 2l/24/2009 usneslo vydat na základě § 50 odst. 3 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

  1. V malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW1), je zakázáno spalovat paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
  2. Zákaz dle odst. 1 platí pro:

a) hnědé uhlí energetické

b) lignit

c) uhelné kaly

d) proplástky.


Čl. 2

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 20. 4. 2009 a tímto dnem se ruší vyhláška č. 1/2003 o ochraně ovzduší.


___________

1) § 4 odst. 5 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

Ing. Karel Dostálek starosta obce

Ing. Jan Vorel místostarosta