Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Publikoval 18.06.2003

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Jíloviště o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo na svém zasedání dne 18. 6. 2003 podle § 10 písm. a) § 35 a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydat v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

 

Vyhláška řeší nakládání s komunálním a stavebním odpadem vznikajícím při činnosti fyzických osob na katastrálním území obce Jíloviště - dále jen "obec".

 

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště,

 

na území obce se zdržují, v obci vlastní nebo jsou spoluvlastníky rodinných a bytových domů ( bytů), staveb pro individuelní rekreaci, garáží a zahrad.

 

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu.

 

Komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

 

Nebezpečným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona č.185/2001 Sb.

 

Nakládáním s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

 

Původcem odpadu - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě obcí k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

 

Oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. nebo podle zvláštních právních předpisů.

 

Čl. 3

Všeobecné povinnosti

 

Každý má při činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a se zvláštními právními předpisy.

 

Fyzické osoby, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad jsou povinny tento odpad odkládat na místech k tomu určených, odděleně je shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodnění podle systému stanoveného vyhláškou.

 

S komunálním odpadem, vytříděným odpadem (sklo, papír, plasty) a vytříděnými složkami nebezpečného odpadu lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, předpisy vydanými k jeho provedení a touto vyhláškou.

 

Je zakázáno :

odkládat odpady mimo sběrové nádoby,


zakládat a rozšiřovat divoké skládky,


vybírat ze sběrových nádob určených pro odkládání odpadu jakékoliv předměty,


do sběrových nádob, určených pro separované druhy odpadů, ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.


Fyzické osoby, podle čl. I, odst. 2, písm. a) - c) této vyhlášky, jsou povinny uhradit poplatek za svoz a likvidaci odpadů obci ve smyslu Vyhlášky č. 2/2003.

 

Čl. 4

Nakládání s komunálním odpadem

 

Pro nakládání s komunálním odpadem ( tj. ke shromažďování a třídění) využívají občané následující sběrné nádoby a zařízení :

 

Sběrné nádoby (popelnice 110 l) - slouží k odkládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly, pro které nejsou v obci k dispozici potřebné kontejnery na tříděný odpad.

 

Těmito nádobami je vlastník, správce nebo uživatel objektu, nemovitosti a bytu povinen se vybavit v potřebném počtu a to na vlastní náklady.

 

Kontejnery na tříděný odpad pro sklo, papír a plasty. Tyto sběrné nádoby jsou zajišťovány obcí a jsou umístěny na vybraných stanovištích obce. Uživatelé kontejnerů jsou povinni zachovávat v okolí kontejnerů pořádek a neodkládat odpad mimo nádoby. V případě, že kontejnery jsou naplněny, nelze takový druh odpadu odkládat mimo kontejnery a tak znečišťovat jejich okolí.

 

Kontejnery určené pro zahrádkářské kolonie slouží k odkládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné obaly, pro které nejsou v obci potřebné kontejnery na tříděný odpad.

 

Kontejnery na bio-odpad tj. shrabky ze zahrad, trávu, větve.

 

Pro zahrádkářské osady objednává pověřený zástupce zahrádkářské osady obce min. dvakrát ročně přistavení kontejneru.

 

Odpadkové koše jsou majetkem obce, která rozhoduje dle potřeby o jejich počtu a rozmístění v obci,

 

Mobilní sběr nebezpečných složek vytříděných z komunálního odpadu je prováděn v rámci tzv. sběrových dnů ( min 2 x ročně ), kdy je možno na určená místa a v určitý čas donést následující druhy odpadu : upotřebený olej, olejové filtry, akumulátory, vyřazené léky, zářivky, staré nátěrové hmoty, nejrůznější zbytky rozpouštědel, znečištěný obalový materiál, suché články, upotřebené pneu., televizory a spotřební elektronika, ledničky, obaly spotřební kosmetiky apod. Den, sběrné stanoviště a dobu příjezdu vyhlašuje obecní úřad.

 

Sběrný dvůr doplňuje služby při sběru vytříděných nebezpečných složek z komunálního odpadu a je umístěn v horní části bývalého tábora. Provoz sběrného dvora je zajištěn vždy každou sobotu v měsíci v době od 9 hod do 12 hod.

 

Mobilní sběr dalších tříděných odpadů bude vyhlašován podle potřeby obecním úřadem, který určí den, dobu a sběrné místo v obci.

 

Do sběrových nádob uvedených pod písmenem a) - e) je zakázáno odkládat nebezpečné složky vytříděné z komunálního odpadu a to i v uzavřených obalech, tj. ty druhy odpadů, které mají nebo mohou mít nebezpečné vlastnosti - nejrůznější tekutiny, látky zápalné, uhynulá zvířata, látky výbušné, odpady ohrožující zdraví a bezpečnost. Do těchto nádob nelze rovněž ukládat inertní materiál ( odpad z demolic, staveb, zeminu, kamení apod. ), žhavý popel nebo odpady lehce přilnavé ( lepidla, asfalt apod.)

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

 

Stavební odpad, vzniklý při stavební činnosti občanů, popřípadě právnických nebo fyzických osob oprávněných k podnikání bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby. Kontejnery jsou na základě přímého požadavku objednatele objednány u oprávněné osoby, která kontejner přistaví na požadované místo a po jeho naplnění ho odveze ke zneškodnění na řízenou skládku. Náklady spojené s touto činností hradí objednatel.

 

Tím není dotčeno právo stavebníka na odvoz tohoto odpadu vlastními dopravními prostředky na řízenou skládku.

 

Čl. 6

Nakládání s odpadem z čištění komunikací, údržby veřejné zeleně a hřbitova

 

Odpad z veřejných komunikací a údržby veřejné zeleně je odkládán do sběrných nádob. Bio-odpad z veřejné zeleně a hřbitova je ukládán do kontejnerů na bio-odpad.

 

Čl. 7

Povinnosti oprávněné osoby

 

Svoz a zneškodnění odpadů v obci provádí oprávněné osoby v souladu s obsahem smlouvy mezi obcí a oprávněnými osobami.

 

Na základě těchto dokladů, uvedených v bodě a), b) se oprávněné osoby zavazují provádět sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a ostatními obecně závaznými předpisy a vyhláškou obce o nakládání s odpady.

 

Provádět pravidelný svoz v dohodnutých svozových dnech a časových intervalech. Každá případná změna bude oprávněnou osobou oznámena po vzájemné dohodě minimálně 1 měsíc před realizací změny.

 

Odstranit znečištění komunikace, k němuž dojde při vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po provedení odvozu a zajistit po vyprázdnění nádoby její opětné přistavení na původní místo.

 

Používat k odvozu komunálního odpadu jen techniky k tomu uzpůsobené v souladu s požadavky kladenými na ochranu životního prostředí.

 

V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídatelných okolností oprávněná osoba zajistí svoz do 24 hodin.

 

Vést pro obec evidenci pravidelných svozů od fyzických osob a dalších původců odpadu, kteří mají s obcí uzavřenou smlouvu. Podobně poskytnout přehled provedených služeb fyzickým osobám ve smluvně dohodnutém termínu.

 

Čl. 8

Sankce

 

Za porušování povinností stanovených v této vyhlášce může obec uložit fyzické osobě pokutu do výše 10 000,-Kč.

 

Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb.

 

Pokutu do výše 300 000,- Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s touto obcí nebo která nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem.

 

Pokuta uložená orgánem obce v přenesené působnosti je příjmem obce, na jejímž katastrálním území došlo k porušení povinnosti.

 

Čl. 9

Kontrolní činnost

 

Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a nebezpečnými odpady v obci provádí obecní úřad ve spolupráci s kontrolním výborem.

 

Čl. 10

Ostatní původci

 

Ostatní původci odpadu ( právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání ), kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody s obcí.

 

Původci odpadů uvedení v předchozím odstavci, jsou povinni prokázat kontrolním orgánům obce způsob nakládání s odpady, umožnit přístup do objektů, prostor a zařízení, na vyžádání předložit dokumentaci k odpadům a podat pravdivé informace související s nakládáním s veškerými druhy odpadů.

 

Povinnosti uvedené v odstavci 2 tohoto článku se týkají i původců stavební sutě, příp. výkopové zeminy.

 

Čl. 11

Závěrečné ustanovení

 

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 40/2001 - O nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

Jíloviště, dne 18. 6. 2003

 

Ing. Karel Dostálek v. r. Petr Bukovský v. r.

 

starosta místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 6. 2003

 

Sejmuto dne: 10. 7. 2003

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 25. 7. 2003.