Obecně závazná vyhláška č. 3/2009

Publikoval Jiří Tvrdoň 07.05.2009

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 3/2009, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 6. 5. 2009 usnesením č. 2k/25/2009 usneslo vydat na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:

  1. rušení nočního klidu
  2. používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2

Omezení činností

  1. Noční klid je dobou od 22.00 hodin do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.Mimořádně lze pořádat (např. plesy, večírky, zábavy s tancem) jen na povolení Obecního úřadu Jíloviště.
  2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
  3. Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22.00 hodin.

Čl. 3

Výjimky

  1. Pro pořádání konkrétní akce může starosta obce povolit výjimku z ustanovení. čl. 2 odst. (1) vyhlášky na základě žádosti. Žádost o výjimku musí být podána nejméně 7 kalendářních dnů před konáním akce.
  2. Žádost o výjimku musí obsahovat

a) identifikaci organizátora akce vč. kontaktní osoby,

b) označení druhu akce, dobu a místo konání, počátek a konec akce,

c) předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní.

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


Ing. Karel Dostálek starosta obce

Ing. Jan Vorel místostarosta