Obecně závazná vyhláška č. 4/2009

Publikoval Jiří Tvrdoň 01.01.2010

Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 obce Jíloviště, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Jíloviště se usneslo na svém zasedání dne 16. 12. 2009 podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydat v souladu s § 10 b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů takto:

 

Čl. 3
Sazba poplatku

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí 500 Kč za poplatníka a kalendářní rok.


2) Sazbu poplatku tvoří:


a)částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok.

b)částka 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok, stanovená na základě skutečných nákladů obce Jíloviště předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu; rozúčtování je stanoveno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky. Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2008, která měnila obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003 o místním poplatku za komunální odpad.

 

Čl. 4
Osvobozeni od poplatkuOd poplatku jsou osvobozeni občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu Jíloviště.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1. 1. 2010.

 

Příloha č. 1:

 

1) Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v obci Jíloviště

 

2) Skutečné náklady obce Jíloviště na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008 jsou 534,-Kč/osoba.

 

3) Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2008 na území obce Jíloviště – 420 272,- Kč.

 

4) Počet fyzických osob, které mají v obci Jíloviště trvalý pobyt – 617.

 

5) Počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - 170.

 

 

6) Výpočet: 420 272 : 787 = 534,- Kč za osobu uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 obce Jíloviště.

 

Ing. Karel Dostálek starosta obce

Ing. Jan Vorel místostarosta