Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 30.07.2010

Zastupitelstvo obce Jíloviště vydává podle ustanovení § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Požární řád obce Jíloviště upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě, dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

I.

Organizace požární ochrany v obci

Za požární ochranu (dále jen „PO“) v územním obvodu obce, odpovídá obec.

K zajištění PO obec:

a) ustanovuje preventistu PO obce pro zajištění požární prevence,

b) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách, povodních apod. Velitele této jednotky, po vyjádření Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje (dále jen „HZS“), jmenuje a odvolává starosta obce dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona o PO,

c) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany dle § 29 odst. 1 písm. i) zákona o PO,

d) projednává stav PO obce a jeho celkové zabezpečení zpravidla jednou za rok a vždy po závažných a mimořádných událostech v regionu obce v zastupitelstvu obce.

II.

Úkoly osob pověřených zabezpečením PO

 1. Preventista PO obce plní zejména tyto úkoly:

 • vede seznam objektů, organizací, právnických a podnikajících fyzických osob a jiných objektů, vyčleněných k provádění preventivních požárních kontrol na základě plnění ustanovení § 4 zákona o PO (zvýšené a vysoké požární nebezpečí). Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením pověřené osoby. Dále vede seznam objektů, ve kterých vykonává státní požární dozor HZS (průmyslová zóna, resp. komerční zóna, shromažďovací prostory, prostory s větším počtem osob se sníženou pohyblivostí, jako jsou mateřské školky, domovy důchodců, hospice apod.),

 • provádí kontrolu nástupních ploch pro požární techniku se zaměřením na jejich funkčnost a označení.

 • navrhuje obecnímu zastupitelstvu:

 • vydání rozhodnutí o odstranění nedostatků na úseku PO,

 • vydání rozhodnutí o vyloučení věci z užívání,

 • podání návrhu obci s přenesenou pravomocí vydat rozhodnutí o zastavení provozu nebo zákazu činnosti právního subjektu na správním území obce,

 • předkládá starostovi obce jedenkrát ročně návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.  1. Velitel JSDH plní zejména tyto úkoly:

 • v souladu s ustanovením § 29, odst. 1 písm. b) zákona o PO, udržuje společně s obcí trvalou akceschopnost JSDH obce,

 • vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné užívání,

 • plní funkci velitele zásahu, podle zásad stanovených vyhl. č. 247/2001 Sb.,

 • vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,

 • předkládá starostovi obce jedenkrát ročně zprávu o činnosti JSDH, stavu požární techniky a jiných věcných prostředků PO a také o jiných okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDH.

III.

Povinnosti fyzických a právnických osob na úseku požární ochrany

 

 1. Povinností právnických osob a podnikajících fyzických osob v působnosti Obecního úřadu obce Jíloviště je zajišťovat, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zákonem o PO a dalším předpisy majícími vztah k PO.
 2. Povinnosti fyzických osob jsou dány obecně závaznými právními předpisy a jsou uvedeny v příloze tohoto požárního řádu. Porušení uvedených povinností je podle ustanovení zákona o požární ochraně, považováno za přestupek a může být postiženo pokutou ze strany obce ve smyslu zákona o přestupcích.

 IV.

Jednotka požární ochrany

Obec zajistí:

 • prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO - trvalou údržbu objektů a zařízení PO,

 • potřebné zásoby pohonných hmot pro výcvik a provoz jednotky,

 • každému členovi JSDH osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky stanovené výstrojním řádem MV ČR,

 • vhodné prostory pro odbornou přípravu členů JSDH,

 • jednou ročně vyhlášení taktického cvičení JSDH,

 • účast velitelů, strojníků, popř. dalších členů JSDH na odborné přípravě pořádané HZS,

 • funkčnost svolávacího systému členů JSDH pro případ vyhlášení požárního poplachu.

V.

Požární hlídky

Obec zajistí, aby pořadatel organizující akci, které se účastní více jak 100 osob, ustanovil po dobu konání akce, preventivní požární hlídku v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona o PO, která bude plnit zejména tyto úkoly:

 • seznámí se před zahájením akce s charakterem zabezpečované akce a objektem, dále zkontroluje, zda jsou všechna zařízení požárně bezpečná a zda jsou provedena potřebná požárně bezpečnostní opatření,

 • prověří akceschopnost požárních prostředků a zařízení PO objektu,

 • prověří možnost vyhlášení požárního poplachu a přivolání jednotky PO,

 • provádí po dobu konání akce preventivní požární dohled, zejména kontroluje stav požárních prostředků a zařízení PO a dodržování zásad PO,

 • v průběhu akce musí být členové požární hlídky viditelně označeni nápisem „POŽÁRNÍ HLÍDKA“. Toto neplatí, pokud členové požární hlídky vykonávají službu v služebním stejnokroji JSDH s označením „HASIČI“.

VI.

Zdroje požární vody, hasební látky

Obec:

 • zajišťuje potřebné zdroje požární vody a vyžaduje od provozovatele hydrantové sítě jejich údržbu tak, aby byla vždy použitelná a trvalé přístupná (veškeré rozvody obecního vodovodu) dle § 2 odst. 4 písm. e) a § 7 odst. 4) vyhl. č. 246/2001 Sb. nejméně 1 x ročně,

 • předá SDH plánek obce s vyznačením umístění hydrantů a zdrojů požární vody a udržuje ho v aktuálním stavu,

 • určuje jako další zdroje požární vody:

  • čerpací stanoviště u řeky Vltavy u přívozu ( oblast Strnady)

  • čerpací stanoviště u řeky Berounky

  • rybníček u silnice Jíloviště / Všenory ( za Baxovou vilou č.p. 60)

  • obecní studna v Lipové ulic

  • hydrant před hasičskou zbrojnicí

 • dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky,

 • je zakázáno v prostoru čerpacího stanoviště parkovat motorová vozidla, znemožňovat vjezd a příjezd hasičských vozidel formou různých fyzických omezení (dočasné nebo trvalé oplocení, skládky suti a stavebního materiálu) nebo jinak bránit vjezdu označených hasičských vozidel za účelem čerpání vody pro likvidaci požáru.

VII.

Ohlašovny požárů, místa pro hlášení požárů, vyhlášení požárního poplachu

Obec ve svém územním obvodu zřizuje ohlašovnu požárů, živelních pohrom, technologických, ekologických a průmyslových havárií.

Ohlášení požáru, havárie nebo jiné události vyžadující zásah hasičů nebo jednotek integrovaného záchranného systému přijme kterýkoliv pracovník obecního úřadu nebo člen JSDH dle ustanovení § 29 odst. 1 písm. j) zákona o PO.

V územním obvodu obce jsou tyto ohlašovny požáru:

 • 112, 150 - Ohlašovna - Krajské operační středisko HSZ se sídlem v Kladně,

 • 257 730 150 - Ohlašovna požárů JSDH – hasičská zbrojnice

 • 257 730 274, - Obecní úřad Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště, pracovní dny dle rozpisu pracovní doby.

Ohlašovna požáru musí být vybavena řádem ohlašovny požárů, podle které plní tyto úkoly:

 • přebírá zprávu o požáru nebo jiné mimořádné události v obci (místní části), zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost se jedná, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí,

 • vyhlašuje požární poplach místní JSDH obce,

 • oznamuje neprodleně nahlášenou událost a výjezd místní JSDH obce na operační středisko HZS se sídlem v Kladně na tel. č. 150,

 • na žádost operačního střediska nebo jednotky HZS - stanice Řevnice - vyhlašuje výjezd místní jednotce PO a potvrzuje zpět toto vyhlášení operačnímu středisku kraje.

Ohlašovna požárů je označena tabulkou „Ohlašovna požárů“.

Vyhlášení požárního poplachu se provádí:

 • akustickou sirénou, na stožáru hasičské zbrojnice, táhlým 3x se opakujícím tónem,

 • vyrozuměním členů zásahové jednotky mobilním telefonem, dle výjezdového seznamu.

VIII.

Způsob zabezpečení požární ochrany v obci

Trvalé zabezpečení požární ochrany v obci je zajištěno:

 • nepřetržitou službou HZS Středočeského kraje se sídlem v Kladně - stanice Řevnice,

 • akceschopností JSDH obce.

Obec prověřuje akceschopnost JSDH alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno vyhlášením cvičného požárního poplachu (taktického cvičení).

IX.

Výpis z poplachového plánu regionu

Jednotky PO regionu jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání požárů. Povolávání jednotek PO podle poplachového plánu regionu provádí Krajské operační středisko HZS se sídlem v Kladně a to přímo spojením s velitelem JSDH obce, nebo prostřednictvím stanice Řevnice, vyhlášením poplachu a svoláním jednotky prostřednictvím akustického signálu (pagery - sirény).

X.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyvěšení.

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 POŽÁRNÍHO ŘÁDU

Povinnosti fyzických osob (dále jen "občanů") na úseku požární ochrany


Uvedené povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., kterou se provádí zákon o požární ochraně. Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry a živelními pohromami.

l. Občané jsou povinni zejména:

a) Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů:

 • při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva,

 • dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechávány bez dozoru,

 • ukládat popel na bezpečné místo,

 • dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné a plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech (příloha č. 2),

 • při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, zejména pozor u plastových nádob, kde může dojít ke vzniku elektrostatického náboje,

 • odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi,

 • při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně,

 • zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách,

 • dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv,

 • dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat apod.,

 • při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha,

 • při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat je pouze pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

b) Zajišťovat pravidelné čistění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví, udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěná závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění a odstraňovat zjištěné závady (vyhl. MV ČR č. 111/1981 Sb.).

c) Plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

d) Obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně.

e) Vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy.

f) Umožnit kontrolním skupinám provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů o požární ochraně v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány.

Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár, pečovat o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl zamezen volný přístup k zápalkám a k hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání.

g) V souladu s ustanovením § 32 odst.(1) vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb jsou občané povinni dodržovat ustanovení § 30 cit. vyhl. o požární bezpečnosti staveb.

Pozn.: Zákon č. 133/1985 Sb. vyhl. č. 246 a 247/2001 Sb. a vyhl. č.23/2008 Sb. v úplném znění jsou umístěny na portálu www.mvcr.cz (legislativa – vyhlášky a zákony), (odst.10) § 30, (příloha č. 8) vyhl. 23/2008 Sb. je uvedena v příloze 2 tohoto dokumentu.

2. Občan nesmí:

 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,

 • poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany v majetku obce nebo jiných právních subjektů,

 • vypalovat travní porosty,

 • provádět spalování odpadů, organických zbytků a pod (listí, větve, tráva) bez příslušného souhlasu pověřeného odboru obecního úřadu a zajištění podmínek požární bezpečnosti,

 • poškozovat obecní majetek, komunikace, vodovodní řad a odběrná místa, protipovodňové hráze a propustky a věcné prostředky požární ochrany.

Povinnosti občanů při zdolávání požárů

Osobní pomoc

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:

 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

 • ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele hasičské jednotky obce nebo HZS:

 • Poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru (§ 73, zákona o PO).

Vynětí z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc (§ 20 zákona o PO)

Povinnost poskytnout pomoc se nevztahuje na:

 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutí pomoci mohlo mít za následek závažnou poruchu provozu u těchto právnických osob a podnikajících fyzických osob, nebo jiný závažný následek,

 • právnické osoby a podnikající fyzické osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnance, jestliže by poskytnutím pomoci bylo vážně ohroženo plnění úkolu podle zvláštních předpisů.

Občan není povinen poskytnout pomoc, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

Náhrada výdajů (§ 21 zákona o PO)

Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl, náhrada výdajů. Právo na náhradu výdajů může oprávněný uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy je zjistil, nejpozději do dvou let od jejich vzniku; jinak toto právo zanikne. Právo na náhradu výdajů se uplatňuje u pověřené obce s přenesenou pravomocí, v jejímž územním obvodu požár vznikl. Tento úřad o náhradě výdajů rozhoduje a tuto náhradu poskytuje.

Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba poskytly věcnou pomoc při zdolávání požárů jiné právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, mají právo na náhradu výdajů s touto pomocí spojených. Náhradu výdajů poskytuje ten, komu byla věcná pomoc poskytnuta.

Výše uvedenými ustanoveními není dotčeno právo na náhradu škody.

Vstup na nemovitosti (§ 22 zákona o PO)

Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.

Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být obcí, které cvičení jednotky hasičů organizují, předem vyrozuměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a nevznikly škody, kterým lze zabránit.

Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost, rozhodne, pověřená obec s rozšířenou pravomocí, nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

O vstupu do objektů a zařízení Armády, České republiky, Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby platí zvláštní předpisy.


 


PŘÍLOHA č. 2 POŽÁRNÍHO ŘÁDU
Telefonní čísla v nouzi

Hasiči

150

Záchranná služba

155

Policie

158

IZHS

112

Hasičský záchranný sbor

Řevnice

950 845 111

Kladno

950 870 011


Lékařská služba první pomoci

Řevnice

Trans Hospital

25772-1556

Praha západ

257 923 003

 

Policie

Mníšek p.Brdy

737 736 581

318 529 255

Městská policie

xxxxxxxxx

 

Poruchy

Plyn

244 472 812, 1239

Elektřina

840 850 860

Voda

317 721 866

602 102 091