Obecně závazná vyhláška č. 5/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 01.01.2011

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 21. 12. 2010 usnesením č. 2d/1/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ODDÍL I.

Základní ustanovení


Čl.1 l

Obec Jíloviště na základě této obecně závazné vyhlášky vybírá:

  1. poplatek ze psů,

  2. poplatek za užívání veřejného prostranství,

  3. poplatek ze vstupného,

  4. poplatek z ubytovací kapacity,

  5. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

  6. poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.


ODDÍL II.

Poplatek ze psů


Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa 3 měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 5 této vyhlášky.

2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.Čl. 5

Sazby poplatku
Poplatek za psa činí ročně:

a)

Za prvního psa

250,- Kč

b)

Za druhého a každého dalšího psa

375,- Kč

c)

Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu

70,- Kč

d)

Za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v písmenu c)

100,- KčČl. 6

Osvobození

Poplatek se neplatí ze psů:

a) jejichž držitelem je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,

b) kteří patří obecnímu úřadu a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec,

c) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomuto účelu určených,

d) sloužících policii a městské policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení,

e) umístěných v útulcích zřízených obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,

f) převzatých z útulku po dobu 1 roku ode dne převzetí.

Osvobození od poplatku ze psů zaniká po uplynutí důvodu osvobození.

Čl. 7

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to do 30. 4. každého roku.

2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však 50,- Kč.

3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů uplynutím měsíce, ve kterém poplatník tuto skutečnost oznámil obci. Tuto skutečnost musí poplatník správci poplatku oznámit do 15 dnů ode dne, kdy přestal držet psa.Čl. 8

Evidence psů (známky)

Obecní úřad vydá držitelům psů známky pro psy s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa. Držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Vydání první známky je bez poplatku, při ztrátě nebo znehodnocení je každá další známka na psa vydána za poplatek 10,- Kč.Čl. 9

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a)

Nečiní-li více než 300,- Kč ročně

Nejpozději do 30. 4. každého roku.

b)

Činí-li více než 300,- Kč ročně

Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 10. každého roku.

I při částce vyšší než 300,- Kč lze poplatek splatit najednou v termínu určeném pro zaplacení jednou částkou.ODDÍL III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 12

Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této vyhlášky.

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně jeden den před jeho započetím. Při stánkovém prodeji je oznámení o užívání veřejného prostranství možné provést v den zahájení užívání společně se zaplacením poplatku.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14

Sazby poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:

Druh užívání veřejného prostranství

Za každý i započatý m²

a den

Měsíční paušální částka za m²a)

Za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10,-

250,-

b)

Za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

20,-

500,-

c)

Za umístění zařízení sloužících pro poskytnutí prodeje

20,-

500,-

d)

Za provádění výkopových prací

10,-

250,-

e)

Za umístění stavebních zařízení

10,-

250,-

f)

Za umístění reklamních zařízení

30,-

750,-

g)

Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

30,-

750,-

h)

Za umístění zařízení cirkusů

10,-

250,-

i)

Za umístění skládek

10,-

250,-

j)

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa

5,-

100,-

k)

Za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

0

Povolení jen pro krátkodobé akce

l)

Za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

0

Povolení jen pro krátkodobé akce

m)

Za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10,-

250,-

n)

Za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10,-

250,-

Dnem se rozumí každý i započatý kalendářní den.

Čl. 15

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

  1. akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

  2. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.Čl. 16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem, uvedeným v čl. 10 této vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu. V případě užívání veřejného prostranství ve dnech pracovního klidu a o svátcích, musí být výše uvedené poplatky zaplaceny předem nejpozději v poslední den před uvedenými dny volna.

Čl. 17

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a)

Při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 180 dnů

Nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

b)

Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 180 dnů

Je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději 185. den příslušného období.

c)

Poplatek stanovený měsíční paušální částkou

Splatnost první den v příslušném měsíci. 

ODDÍL IV.

Poplatek ze vstupného


Čl. 18

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Čl. 19

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Čl. 20

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení. Vstupné na kulturní a sportovní akce pod hlavičkou obce Jíloviště schvaluje zastupitelstvo obce.

2) Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

3) Do 7 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.Čl. 21

Sazby poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10 %.

Čl. 22

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) sportovní a kulturní akce pořádané místní TJ a SDH,

c) akce zdravotně postižených občanů.Čl. 23

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.ODDÍL V.

Poplatek z ubytovací kapacity


Čl. 24

Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Čl. 25

Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 26

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku: příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

3) Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

4) Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Čl. 27

Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí:

a) za každé využité lůžko a den 2. - Kč,

b) roční paušální částku po dohodě s poplatníkem, stanovenou na základě rozboru ubytovací kapacity za uplynulý rok.

Čl. 28

Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,

b) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,

c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení,

d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.Čl. 29

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. Poplatek placený paušální částkou je splatný do 31. 3. příslušného roku.ODDÍL VI.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


Čl. 30

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt v katastru obce Jíloviště za účelem rekreace.Čl. 31

Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v katastru obce Jíloviště pobývá za účelem rekreace, pokud neprokáže jiný důvod svého pobytu.Čl. 32

Plátce

Poplatek vybírá pro obec ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla (dále jen ubytovatel). Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků anebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.

Čl. 33

Oznamovací povinnost

1) Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku: příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

3) Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Čl. 34

Sazby poplatku

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt činí:

  • za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 8,- Kč,
  • nebo za osobu a každý měsíc paušální částku 200,- Kč.

2) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

Čl. 35

Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Čl. 36

Splatnost poplatku

1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.

2) Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku, případně jej odvede v hotovosti, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.ODDÍL VII.

Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj


Čl. 37

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je každý provozovaný výherní hrací přístroj povolený ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 38

Poplatník

Poplatníkem je provozovatel povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje.

Čl. 39

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu. Současně s ohlášením předloží správci poplatku protokol o zahájení provozu přístroje (zahajovací protokol).

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku: název firmy (právnické osoby) a její sídlo včetně IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky firmy z její podnikatelské činnosti, výrobní číslo povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje.

3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit do 3 dnů správci poplatku ukončení provozování výherního hracího přístroje spolu s předložením protokolu o ukončení provozu přístroje.

4) Protokol o zahájení a ukončení provozu je poplatník povinen provést ve smyslu zákona o loteriích a jiných podobných hrách vždy, když byl na základě povolení úřadu provoz zahájen a ukončen.

Čl. 40

Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5000. - Kč na 3 měsíce.

Čl. 41

Vznik a zánik poplatkové povinnosti


Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla.


Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Čl. 42

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy poslední den příslušného čtvrtletí.ODDÍL VIII.

Čl. 43

Ustanovení společná a závěrečná

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

2) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru.

3) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zákonem o správě daní a poplatků nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může obec uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 44

Promlčení

1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědomen.

3) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 46

Zrušující ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích, schválená zastupitelstvem obce Jíloviště dne 26. 11. 2003.Čl. 47

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.