Obecně závazná vyhláška č. 6/2010

Publikoval Jiří Tvrdoň 02.01.2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Jíloviště se na svém zasedání dne 21. 12. 2010 usnesením č. 2e/1/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):


Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Jíloviště touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

 2. Správu poplatku provádí obecní úřad.

Čl. 2

Poplatník


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí podle § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích:
 • a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 • b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost


 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem uvede číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


Čl. 4

Sazba poplatku(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 činí 500 Kč a je tvořena:

 • z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok, a
 • z částky 250 Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok; rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(3) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 5

Splatnost poplatku


 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevyOd poplatku se osvobozují:
 • a) poplatník žijící mimo Českou republiku minimálně 11 měsíců v příslušném roce a to na základě předloženého místopřísežného prohlášení
 • b) občané s trvalým pobytem na úřední adrese Obecního úřadu Jíloviště.

Čl. 7

Navýšení poplatku

 

 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 


Čl. 8

Zrušovací a přechodné ustanovení


Zrušují se obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 a č. 4/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválené zastupitelstvem obce Jíloviště dne 26. 11. 2003.


Čl. 9

ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

 

 

Příloha č.1: Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu v obci Jíloviště

 

Skutečné náklady obce Jíloviště na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2009 jsou

588,25 Kč/osoba.


 1. Náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2009 na území obce Jíloviště – 471.780,- Kč.
 2. Počet fyzických osob, které mají v obci Jíloviště trvalý pobyt – 632.
 3. Počet fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci - 170.
 4. Výpočet: 471.780 : (632+ 170) = 588,25 Kč za osobu uvedenou v článku 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2010 obce Jíloviště.