Zasedání zastupitelstva č. 12/2012

Publikoval Jiří Tvrdoň 23.06.2012

Program a usnesení zastupitelstva z 29.3.2012

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 12/ 2012

Datum: 29. 03. 2012

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 20:15 h


Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Hosté: 3 občané

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

- ověřovatele zápisu č 12/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

- zapisovatelku zápisu č. 12/2012: L. Fatková

- program zasedání ZO Jíloviště č. 12/2012

PROGRAM:

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2012.


PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místních poplatcích.

b) Návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému břemenu do katastru

nemovitostí.

c) Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen.

d) Smlouvy o dílo č. 1/2012 – Sběratelská karta – Jíloviště.

e) Návrhů změn využití pozemků v Návrhu územního plánu Jíloviště.

f) Rozpočtového výhledu obce na roky 2013, 2014 a 2015.


RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 19. 4. 2012 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 26. 4. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.


2) Informace:

a) Zpomalovací polštáře.

b) Zamítnutí přidělení dotace správní radou Nadace ČEZ, Podpora regionů na rekonstrukci „Staré hasičské zbrojnice, Zvonička - multifunkční kulturní centrum“.

c) Z jednání VOK – Přivaděč vody z Baní.

d) Cyklistický závod v kat. území Jíloviště.


3) Dotazy občanů.

Schváleno 9 hlasy.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.