Zasedání zastupitelstva č. 25/2013

Publikoval Jiří Tvrdoň 16.09.2013

Program a usnesení zastupitelstva z 28.3.2013


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 25/ 2013

Datum: 28. 03. 2013

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 19:45 h


Přítomni: Mgr. I. Černý. Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel,

od 19:15 h F. Andres

Omluveni: L. Hastrmanová, J. Tymich,

Hosté: 9 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

- ověřovatelů zápisu č. 25/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

- zapisovatele zápisu č. 25/2013: L. Fatková

- programu zasedání ZO Jíloviště č. 25/2013


P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. SEZNÁMENÍ

a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2013


PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefonica Czech Republic, a. s. a obcí Jíloviště.
b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.
c) Tisku Zvonice.


RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 9. 5. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 16. 5. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

2) Informace.

a) Točna autobusů.
b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
c) Oprava staré hasičské zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Schváleno 6 hlasy.


1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.


2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 24/2013 ze dne 28. 02. 2013 byl ověřen bez připomínek.

Na základě nesouhlasu pana xxxxx s uvedením jeho jména jako původce poškození komunikace Na Plazích a skutečnosti, že nebyl jediným stavebníkem používajícím tuto ulici při poslední výstavbě v lokalitě na Močidlech, bude ze zápisu zasedání ZO č. 22/2012 vypuštěna poslední část věty ve znění: „ kterou byl RD pana xxxxx.“


3. SEZNÁMENÍ

          a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2013.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2013.


PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 

a) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Telefonica Czech Republic, a. s. a obcí Jíloviště.

Smlouva o smlouvě budoucí byla již schválena na zasedání ZO č. 12/2012. Týká se pokládky vedení telefonního kabelu v ulicích Na Plazích a Lesní. Úhrada je ve výši 5 170,- Kč.

Fr, Andres měl dotaz, zda se věcné břemeno netýká jeho pozemků, které v těchto ulicích vlastní.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že ne.

Návrh usnesení č. 3a/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi Telefónikou Czech Repablik, a. s. a obcí Jíloviště. Věcná břemena jsou vymezená v geometrickém plánu č. 761-659/2012 ze dne 30. 12. 2012.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R.Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel Návrh usnesení č. 3a/25/2013 byl schválen 7 hlasy.

 

b) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

K tomuto bodu jednání předložil starosta obce Ing. K. Dostálek studii rozdělení pozemků i studii navrhované komunikace, která bude takto vyznačena v novém územním plánu obce Jíloviště. Je navržena v šíři 8 m. Předpokládá se její propojení s ulicí Souběžnou.

Mgr. I. Černý doporučil ošetřit používání komunikace pro občany obce.

Ing. xxxxx navrhla uzavřít s majitelem Smlouvu o spolupráci.

Návrh usnesení č. 3b/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozdělení pozemku parc. č. 27/1, st 36/1 tak, jak je uvedeno v návrhu dělení pozemku, který je přílohou zápisu č. 25/2013. Podmínkou je, že komunikace bude vybudována na náklady majitele pozemku 27/1. K tomuto účelu bude předem uzavřena smlouva o spolupráci mezi majitelem pozemku 27/1 a obcí Jíloviště.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 3b/25/2013 byl schválen 7 hlasy.

c) Tisku Zvonice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil nabídku Tiskárny Mníšek s. r. o., kde je jedenkrát do roka tisk jednoho vydání zdarma bez účtování dopravy.

Ing. J. Vorel seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy se současným dodavatelem tisku společností Casus Direct mail a.s., se sídlem Žilinská 5/2775, Praha 4.

Protože byly informace poskytnuty v nedostatečné lhůtě a všichni zastupitelé neměli možnost se s nimi seznámit, bude tento bod programu projednán na zasedání č. 26/2013.

Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá zastupiteli Ing. J. Vorlovi jednat se společností Casus Direct mail a.s., o snížení ceny výtisku Zvonice.

RŮZNÉ:

     1) Termín pracovní schůzky - 9. 5. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 16. 5. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

     2) Informace.

a) Točna autobusů.

Projektová dokumentace na točnu autobusů je zpracovávána pro lokalitu Klínecká – křižovatka Trnová. Plánované nové zastávky jsou navrženy na komunikaci před mostem v ulici Pražská.

b) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.

Dne 4. 3. 2013 proběhla na OÚ kontrola hospodaření obce. Byl zjištěn nedostatek, že s rozpočtovým opatřením č. 5/2012 bylo zastupitelstvo obce pouze starostou seznámeno, avšak nebylo usnesením zastupitelstva schváleno.

c) Oprava staré hasičské zbrojnice.

Stavební práce na opravě budovy staré hasičské zbrojnice budou zahájeny 15. dubna 2013. Podle Smlouvy se zhotovitelem je termín dokončení I. etapy prací do 20. května 2013.

     3) Dotazy občanů

Dotazy občanů byly zodpovězeny během zasedání ZO.

S přáním prožití hezkých velikonočních svátků starosta obce Ing. K. Dostálek zasedání ZO Jíloviště č. 25/2013 ukončil.

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. I. Černý

R. Moureček

Ing. Karel Dostálek

starosta


USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 25/2013

a) Usnesení č. 3a/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi Telefónikou Czech Repablik, a. s. a obcí Jíloviště. Věcná břemena jsou vymezená v geometrickém plánu č. 761-659/2012 ze dne 30. 12. 2012.

b) Usnesení č. 3b/25/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozdělení pozemku parc. č. 27/1, st 36/1 tak, jak je uvedeno v návrhu dělení pozemku, který je přílohou zápisu č. 25/2013. Podmínkou je, že komunikace bude vybudována na náklady majitele pozemku 27/1. K tomuto účelu bude předem uzavřena smlouva o spolupráci mezi majitelem pozemku 27/1 a obcí Jíloviště.