Zasedání zastupitelstva č. 26/2013

Publikoval Jiří Tvrdoň 17.09.2013

Program a usnesení zastupitelstva z 16.5.2013


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 26/ 2013

Datum: 16. 05. 2013

Začátek zasedání: 19 : 00 h

Ukončení zasedání: 20 : 15 h


Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd,

L. Hastrmanová

Omluveni: J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 13 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda: Mgr. I. Černý

- ověřovatelů zápisu č. 26/2013: L. Hastrmanová, R. Moureček

- zapisovatele zápisu č. 26/2013: L. Fatková

- programu zasedání ZO Jíloviště č. 26/2013


P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. KONTROLA ZÁPISU.

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště.

b) Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN).

c) Pojištění právní ochrany pro ÚSC.

d) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

e) Tisku Zvonice.

f) Žádosti o spolufinancování obecní komunikace.

g) Žádost o pořízení změny územního plánu.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 20. 6. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 27. 6. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

2) Informace.

a) Točna autobusů.

b) Oprava staré hasičské zbrojnice.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Schváleno 7 hlasy.


1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné, omluvil chybějící zastupitele a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Informoval o žádosti Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště o poskytnutí informací podle Zákona č. 106/1990 o svobodném přístupu k informacím. Žádost nemá předepsané náležitosti, ale přesto budou požadované informace k uvedeným otázkám zveřejněny na webových stránkách obce.

Současně popřel tvrzení o svém výroku týkajícího se termínu schválení návrhu ÚP a doporučil uvažovat o audiovizuálním záznamu veřejných zasedání ZO.


2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 25/2013 ze dne 28. 03. 2013 byl ověřen bez připomínek.


3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště.

Na zasedání ZO č. 13/2012 byla usnesením č. 2e/13/2012 schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. v souvislosti s položením kabelů kNN napětí v ulici Na Plazích. Jednorázová náhrada je ve výši 1 800,- Kč.

Návrh usnesení č. 3a/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12- 6003250/VB/01 mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště „Jíloviště – Na Plazích kNN, demontáž NN“.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3a/26/2013 byl schválen 7 hlasy.

b) Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN).

Jedná se o el. přípojku do staré hasičské zbrojnice. Připojení bude provedeno z el. rozvaděčové skříně, která se nachází na rohu ulice K Trnové a ulice Pražské (dle pokynů ČEZ).

Návrh usnesení č. 3b/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4KV(NN)“, číslo 13_SOP_01_4120905357.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3b/26/2013 byl schválen 7 hlasy.

c) Pojištění právní ochrany pro územně samostatné celky.

Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou Pojištění právní ochrany pro samostatné územní celky - D.A.S. Navrhl této nabídky využít na pojistnou částku 5 mil. korun.

S Baudyš měl dotaz, zda se pojištění týká jen právních úkonů.

Starosta přečetl výčet některých poskytovaných služeb, kdy D:A:S zajistí právní poradenství, případné právní zastoupení i náklady následného řízení.

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí nabídku Pojištění právní ochrany pro územně samostatné celky - D.A.S.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště ukládá starostovi obce Ing. K. Dostálkovi připravit Smlouvu.

d) Rozdělení pozemku parc. č. 27/1.

Starosta obce informoval o dosavadních jednáních s majiteli dotčených pozemků, a protože není výhledově jasné jejich využití, proto navrhl schválit rozdělení tak, jak je zakresleno v situačním plánku.

Návrh usnesení č. 3d/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby rozdělení parc. č. 27/1 bylo provedeno na základě předložené situace panem xxxxx, xxxxx a xxxxx. Tato předložená situace je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 26/2013.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3d/26/2013 byl schválen 7 hlasy.

e) Tisku Zvonice.

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o zkušebním zadání tisku Zvonice č. 2/2013 do Tiskárny Mníšek s. r. o.

Ve vzniklé diskusi zazněly názory o nekorektním jednání vůči dosavadnímu dodavateli tisku místního zpravodaje společností Casus Direct mail a.s., se sídlem Žilinská 5/2775, Praha 4, přestože s ním nebyla uzavřena žádná písemná smlouva.

Místostarostka obce L. Fatková ve svém příspěvku uvedla, že rozhodnutí o dodavateli je v kompetenci starosty obce a pokud se s představitelem dodavatelské společnosti názorově rozchází, není tu předpoklad pro dobrou spolupráci. Doporučila zvolit neutrálního dodavatele tisku Zvonice a pochválila kvalitu posledního výtisku z Tiskárny Mníšek s. r. o.

Návrh usnesení č. 3e/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby tisk Zvonice byl tištěn v Tiskárně Mníšek s.r.o.

Pro: Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Proti: F. Andres, R. Moureček

Zdržel se: Mgr. I. Černý

Návrh usnesení č. 3e/26/2013 nebyl OZ přijat.

f) Žádosti o spolufinancování obecní komunikace.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přednesl žádost pana xxxxx a xxxxx o spolufinancování úpravy komunikace spojující ulici Hasičskou a K Trnové asfaltovou živicí v tloušťce cca 6 – 8 cm včetně vjezdů k přilehlým domům. Důvodem je zvýšené používání zpevněné komunikace a tím i zvýšení její prašnosti. Odhadované náklady jsou ve výši 150 000,- Kč a žadatelé navrhují jejich rozdělení na polovinu.

Starosta obce připomenul, že podobným způsobem byla spolufinancována z podnětu pana xxxxx i úprava ulice K Dubíčku před několika lety, po výstavbě RD v lokalitě Na Močidlech.

Místostarostka obce L. Fatková konstatovala, že je toto dobrý příklad spolupráce a pomoci občanů obci.

Návrh usnesení č. 3f/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje spoluúčast obce Jíloviště na položení asfaltového koberce na obecní komunikaci, která spojuje ulici Hasičskou s ulicí K Trnové ve výši 75 000,- Kč.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3f/26/2013 byl schválen 7 hlasy.

g) Žádost o pořízení změny územního plánu.

Starosta obce Ing, K, Dostálek seznámil přítomné se žádostí Ing. xxxxx o změnu v návrhu ÚP obce, který je v současné době dokončován. Jedná se o změnu využití pozemku č 99/1 z plochy zemědělské (označeno v návrhu ÚP obce Jíloviště - NZ) na plochu pro rodinnou rekreaci (RI) v lokalitě Bučina.

Odbor životního prostředí Měst. úřadu Černošice nedoporučuje tento návrh projednávat.

Návrh usnesení č. 3g/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje projednávat Žádost o pořízení změny územního plánu od pana Ing. xxxxx ze dne 19. 2. 2013 v novém územním plánu Jíloviště.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd, L. Hastrmanová

Návrh usnesení č. 3g/26/2013 byl schválen 7 hlasy.


RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 20. 6. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 27. 6. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

2) Informace.

a)Točna autobusů.

Projekt se zpracovává.

b) Oprava staré hasičské zbrojnice.

- zpevnění základů a opěrná zídka budou dokončeny do 20. 5. 2013. Fakturace je zatím ve výši 151 320,- Kč.

- paní M. Součková bude financovat krytinu. Plní tím slib staré paní Andresové.

- dřevo na krov poskytnou Lesy Jíloviště.

S. Baudyš měl dotaz, zda existuje předávací protokol na stavbu staré hasičské zbrojnice

Odpověď starosty obce Ing. K. Dostálka: ano

3)Dotazy občanů.

Ing. xxxxx žádá narovnání majetkoprávních vztahů na veřejné komunikace v lokalitě Na Močidlech, kde je užíván jeho pozemek.

P. xxxxx pochválil zlepšení internetových stránek obce.

Ing. xxxxx se zeptala na financování el. připojení staré hasičské zbrojnice. Tuto el. přípojku bude financovat obec.


Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

L. Hastrmanová

Ing. Karel Dostálek

starosta


USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 26/2013


a) Usnesení č. 3a/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IE-12- 6003250/VB/01 mezi společností ELEKTROŠTIKA, s.r.o. a obcí Jíloviště „Jíloviště – Na Plazích kNN, demontáž NN“.


b) Usnesení č. 3b/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV(NN)“, číslo 13_SOP_01_4120905357.


c) Usnesení č. 3d/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby rozdělení parc. č. 27/1 bylo provedeno na základě předložené situace panem xxxxx, xxxxx a xxxxx. Tato předložená situace je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 26/2013.


d)Usnesení č. 3f/26/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje spoluúčast obce Jíloviště na položení asfaltového koberce na obecní komunikaci, která spojuje ulici Hasičskou s ulicí K Trnové ve výši 75 000,- Kč.