Zasedání zastupitelstva č. 27/2013

Publikoval Jiří Tvrdoň 18.09.2013

Program a usnesení zastupitelstva z 27.6.2013


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti


Číslo: 27/ 2013

Datum: 27. 06. 2013

Začátek zasedání: 19:00 h

Ukončení zasedání: 20:35 h


Přítomni: F. Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Omluven: P. Šmíd

Hosté: 8 občanů

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: Ing. J. Vorel

- ověřovatelů zápisu č. 27/2013: R. Moureček, Mgr. I. Černý

- zapisovatele zápisu č. 27/2013: L. Fatková

- programu zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013


P R O G R A M :


1. ZAHÁJENÍ

2. KONTROLA ZÁPISU

3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Jednacího řádu zastupitelstva obce Jíloviště

b) Závěrečného účtu za rok 2012.

c) Účetní uzávěrky za rok 2012.

d) Výběrového řízení na zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště

na koupi objektu č. p. 260.

e) Plánu rekonstrukcí a oprav obecních komunikací.

f) Smlouvy pojištění právní ochrany pro ÚSC.

g) Rozpočtového opatření č. 3/2013.

h) Hrobového místa pro pana xxxxx.


4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2013


5. RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 5. 9. 2013 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 12. 9. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti

2) Informace.

a) Točna autobusů.

b) Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

c) Návštěva zámku Dobříš dne 3. 8. 2013.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres ml., Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček,

J. Tymich, Ing. J. Vorel

Schváleno 8 hlasy.


1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.


2. KONTROLA ZÁPISU:

Zápis ze zasedání ZO č. 26/2013 ze dne 16. 05. 2013 byl ověřen bez připomínek.


3. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Jednacího řádu zastupitelstva obce Jíloviště

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval přítomné o dubnovém soudním rozhodnutí ve sporu obce Psáry, které podpořilo pořízení audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva obce. O tomto záměru hovořil již na zasedání ZO obce Jíloviště č. 26/2013. Pokud ho zastupitelé schválí, bude proveden zkušební záznam panem xxxxx již ze zasedání ZO č.27/2013. Podle kvality bude tento záznam, upravený podle zákona o osobních údajích, zveřejněn na webu obce.

Jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště bude změněn v § 10 – Zápis z jednání obecního zastupitelstva – (1). O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje písemný zápis a audiovizuální záznam, který bude dle technických možností zveřejněn na internetových stránkách obce.

Návrh usnesení č. 3a/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště.

Návrh usnesení č. 3a/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


b) Závěrečného účtu za rok 2012.

Největší úsporou v roce 2012 byla částka z nerealizované rekonstrukce části komunikace Pražská. Ve výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2012 byla výtka k RO č. 5/2012, kdy došlo k porušení limitu schvalovaného starostou. Přestože toto pochybení bylo pouze formální, je potřeba přijmout taková opatření, aby se již neopakovalo.

Návrh usnesení č. 3b/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje nápravné opatření v tomto znění: Rozpočtová opatření nad stanovenou kompetenci starosty obce budou schvalována zastupitelstvem obce.

Termín: ihned.

Návrh usnesení č. 3b/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


c) Účetní uzávěrky za rok 2012.

Údaje k účetní uzávěrce za rok 2012 jsou obsaženy v Závěrečném účtu obce.

Návrh usnesení č. 3c/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Účetní uzávěrku obce Jíloviště za rok 2012.

Návrh usnesení č. 3c/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


d) Výběrového řízení na zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště na koupi objektu č.p. 260.

Protože je k prodeji nabízen objekt č. p. 260 s pozemkem, zvažuje ZO jeho koupi, a proto získává potřebné informace k této realizaci. Vedle ekonomických rozborů je to i prověření možnosti výše a podmínek poskytnutí úvěru od finančního ústavu.

Starosta obce Ing. K. Dostálek připomenul přítomným záměr na koupi této nemovitosti z roku 2010, kdy byla nabízena s objektem i společnost s r.o. GZG, a bylo uskutečněné výběrové řízení na vhodný finanční ústav na poskytnutí tohoto úvěru.

Podle nového zákona o veřejné soutěži není ZO schopno zodpovědně zpracovat zadání na výběrové řízení a proto je opodstatněné zadat tuto službu zprostředkovatelské společnosti.

Doporučena byla paní Hrdinová, která se touto činností zabývá. Cena za poskytnutí této služby je 50 000,- Kč. Výběrová komise musí mít 5 členů a stejný počet náhradníků. Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl tyto členy: Ing. J. Vorel, J. Tymich, Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D. Tvrdoňová. Jako náhradníky: Ing. K. Dostálek, P. Šmíd, R. Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.

J. Tymich – kolik bylo poptáno společností na zpracování výběrového řízení a zda bude mít obec možnost zasahovat do podmínek zadání,

starosta Ing. K. Dostálek – zatím je doporučena jen jedna společnost a o podmínkách rozhodne obec,

P. xxxxx – zda bylo jednáno o záměru koupit č. p. 260 a jaká je výše předpokládaného úvěru,

Mgr. I. Černý: - získání objektu č.p. 260 bylo v programu všech volebních stran i jednotlivých kandidátů. Letos končí splátky úvěru na plynofikaci obce a výše úvěru na koupi objektu č. p. 260 bude závislá na výši splátek a době splácení.

V následné rozpoutané diskuzi měli přítomní občané zájem zjistit cenu nemovitosti.

Její konečná částka není ještě stanovena.

Návrh usnesení č. 3d/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby starosta obce spolu s paní Hrdinovou připravil výběrové řízení na zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště na koupi objektu č.p. 260 a předložil zastupitelstvu obce Jíloviště způsob financování této koupě.

Cena za organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky je 50 tisíc korun.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tyto členy výběrové komise: Ing. J. Vorel, J. Tymich, Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D. Tvrdoňová a tyto náhradníky: Ing. K. Dostálek, P. Šmíd, R. Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.

Návrh usnesení č. 3d/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


e) Plánu rekonstrukcí a oprav obecních komunikací.

Protože obec nezískala žádanou dotaci na rekonstrukci části ulice Pražská a stavební povolení má platnost pouze jeden rok a nedávné přívalové deště opět „vyplavily“ obecní ČOV, předložil starosta obce Ing. K. Dostálek přítomným plán oprav - odvodnění obecních komunikací:

  1. Rekonstrukce ulice Pražská – pouze zahájení stavby.

  2. Oprava komunikace ulice Pražská u RD č. p. 27 a 171.

  3. Odvodnění ulice Lipová.

  4. Oprava děr v ulici Pražská od hasičské zbrojnice k výjezdu na Strakonickou.

  5. Odvodnění polní cesty kolem RD č. p. 193 a oprava obecní komunikace U Cihelny.

  6. Odvodnění části ulice Na Plazích od RD č. p. 153 až 271.

  7. Odvodnění spodní části ulice K Trnové a její oprava.

  8. Oprava křižovatky ulice Na Zvonici a Pražská.

Pořadí oprav - odvodnění bude určeno na základě finančních možností obce.

P. xxxxx - měl dotaz, zda jsou známé náklady a zda je uvedený výčet oprav zároveň pořadím,

starosta Ing. K. Dostálek - konkrétní výši jednotlivých nákladů neznáme a pořadí je pouze orientační

Ing. xxxxx - navrhla opatřit kanalizaci vodotěsnými poklopy a zjistit, zda nemají RD svedenu dešťovou kanalizaci do splaškové. K těmto účelům se používá barevný plyn nebo kamerový systém.

starosta Ing. K. Dostálek - tyto možnosti již byly konzultovány s provozovatelem obecního vodovodu společností Vak Beroun, která utěsněné poklopy nedoporučuje z důvodu porušení betonových částí jímek. Zjišťování kamerou je nákladné a vyžaduje povolení přístupu na pozemek majitele RD. Dříve zákon připouštěl možnost jednotné kanalizace, nyní je možná pouze kanalizace oddělená. Jiný problém se projevuje u objektů nepřipojených na veřejnou kanalizaci. Vypouštění fekálií do určených ČOV je omezeno limitem a například pan xxxxx, který svoz fekálií provozuje v našem regionu, má již limit vyčerpán.

Ing. xxxxx - doporučil zjistit potřebné skutečnosti z projektových dokumentací a projevil zájem nahlédnutí do nich.

J. Tymich - doporučil odborné posouzení odvodnění jednotlivých ulic

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí předložený plán rekonstrukcí a oprav obecních komunikací, který bude přílohou zápisu ze zasedání č. 27/2013.


f) Smlouvy pojištění právní ochrany pro ÚSC.

Starosta obce Ing. K. Dostálek předložil zastupitelstvu obce Jíloviště návrh na Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany pro územní samosprávy - D.A.S., jak mu uložilo ZO na svém zasedání č.26/2013.

Návrh usnesení č. 3f/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předloženou Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany pro územní samosprávy č. 0212600/000122 se splátkou běžného pojistného ve výši 13 860,- Kč ročně.

Návrh usnesení č. 3f/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


g) Rozpočtového opatření č. 3/2013.

RO se týká vyrovnání příjmů a výdajů v daních ve výši 100 000,- Kč a musí být schváleno ZO.

Návrh usnesení č. 3g/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.

Návrh usnesení č. 3g/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


h) Hrobového místa pro pana xxxxx.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s historií hrobového místa č. 9. na místním hřbitově, jehož původními majiteli byla rodina xxxxx. Spisovatel xxxxx zemřel v roce 1955. Jeho ostatky byly však přeloženy z tohoto hrobového místa do obecního úložiště zřízeného na místním hřbitovně v roce 2012 a to z důvodu, že hrobové místo č. 9 si pronajala v roce 2001 rodina xxxxx, protože potomci spisovatele xxxxx neprojevovali o výše uvedené hrobové místo zájem tím, že neplatili předepsaný poplatek.

Jménem rodiny xxxxx se nyní hlásí o právo na hrobové místo vnučka spisovatele paní xxxxx, která tlumočila přání na uložení dalších zemřelých členů rodiny. Obviňuje obec z porušení zákona o pohřebnictví a trvá na nápravě. Důkazy na potvrzení pochybení obce ani pozůstalých rodiny xxxxx nebyly nalezeny.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhuje, aby na základě zákona o pohřebnictví se zřídil čestný hrob s obeliskem a jménem spisovatele pana xxxxx. Rodině bude nabídnuta možnost získání hrobového místa za obvyklých platebních podmínek.

Návrh usnesení č. 3h/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby na obecním hřbitově bylo zřízeno hrobové místo – hrob čestný, který nemá nájemce a který bude spravovat a užívat obec Jíloviště. Do tohoto čestného hrobu budou uloženy ostatky spisovatele pana xxxxx.

Návrh usnesení č. 3h/27/2013 byl schválen 8 hlasy.


4. SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č. 2/2013

Rozpočtové opatření se týká položek příjmů a výdajů v jednotlivých kapitolách schvalovaných v kompetenci starosty obce.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.


5. RŮZNÉ:

1. Termín pracovní schůzky - 5. 9. 2013 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 12. 9. 2013 v 19:00 h v hasičské zbrojnici v Jílovišti.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.


2. Informace.

a) Točna autobusů.

Projektová dokumentace je dokončena. Probíhá územní řízení k povolení stavby. Provizorně byla upravena dočasná otočka autobusů u fotbalového hřiště. Práce na úpravě povrchu cesty byly ve výši cca 20 000,- Kč.

Mgr. I. Černý - měl dotaz na zřízení nových autobusových zastávek v obci u mostu na Všenory.

Starosta ing. K. Dostálek - odpověděl, že rozhodnutí o umístění zastávek je platné.

b) Rekonstrukce staré hasičské zbrojnice.

V pondělí 24. 6. 2013 přemístili místní hasiči inventář ze staré hasičské zbrojnice do nové garáže umístěné pro tyto účely u cvičného hřiště.

V součinnosti s tesařem xxxxx připravuje pan Fr. Andres ml. dřevo na krovy.

c) Návštěva zámku Dobříš dne 3. 8. 2013.

L. Fatková pozvala přítomné na výlet do Dobříše, kde mohou občané navštívit rybí hody a expozice zámku. Na zpáteční cestě je plánována zastávka v Čapkově Strži. Informace budou ve Zvonici.


3. Dotazy občanů.

pí xxxxx - kdy bude kanalizace v ulici Fr. Smolíka,

starosta obce Ing. K. Dostálek - nejsou finanční prostředky na tuto realizaci. Snad za spoluúčasti občanů by byla tato realizace možná,

pí xxxxx - do jakých míst by se až musela svést,

starosta obce Ing. K. Dostálek - projektová dokumentace zatím není vyhotovena,

P. xxxxx - studie byla slíbena již před několika lety. Doporučil zahrnout vyřešení společně s projektem cesty. Nejsou zde vyřízeny majetkové vztahy.

pí xxxxx - zda je návrh ÚP zveřejněný na webových stránkách obce aktuální,

starosta obce Ing. K. Dostálek: ano, je.

Ing.xxxxx - měla dotaz na aktuálnost ÚP na webu obce a na platby zveřejněných faktur. Neví, zda byly fakturované údaje v zadání ke zpracování ÚP, konkrétně 7 RD Na Močidlech.

Ing. J. Vorel - zadání bylo schváleno na zasedání OZ 4. 7. 2012.

MUDr. xxxxx - chtěla vědět, zda bude posekaná louka v lokalitě Na Močidlech. Také měla připomínku na nekvalitně vyváženou popelnici na domovní odpad.

Fr. Andres - informoval, že trávu poseká pan xxxxx, jak bude mít čas.

starosta obce Ing. K. Dostálek vyrozumí o nedostatečném vyprázdnění popelnice svozovou firmu.

P. xxxxx - připomínkoval opožděné zveřejňování zápisů ze zasedání ZO.

starosta obce Ing. K. Dostálek - vysvětlil, že na internetových stránkách obce je zápis zveřejněn až po ověření. Tedy s určitým zpožděním.

Ing. xxxxx- chtěl vědět, kdo navezl suť pod most Na Všenory.

P. xxxxx - vyslovil domněnku, že je to úmyslná zábrana proti vjíždění aut ze Strakonické silnice

Mgr. I. Černý navrhl zažádat písemně ŘSD o zřízení svodidel.


Závěrem popřál starosta obce Ing. K. Dostálek všem přítomným krásné léto a hezkou dovolenou.


Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: R. Moureček

Mgr. I. Černý

Ing. Karel Dostálek

starosta

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 27/2013

a) Usnesení č. 3a/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Jíloviště.


b) Usnesení č. 3b/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, s výhradou nedostatku uvedeného ve zprávě o výsledku hospodaření.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje nápravné opatření v tomto znění: Rozpočtová opatření nad stanovenou kompetenci starosty obce budou schvalována zastupitelstvem obce.

Termín: ihned


c) Usnesení č. 3c/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Účetní uzávěrku obce Jíloviště za rok 2012.


d) Usnesení č. 3d/27/2013

I. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby starosta obce spolu s paní Hrdinovou připravil výběrové řízení na zpracování nabídky na poskytovatele investičního úvěru obci Jíloviště na koupi objektu č.p. 260 a předložil zastupitelstvu obce Jíloviště způsob financování této koupě.

Cena za organizační zajištění celého průběhu veřejné zakázky je 50 tisíc korun.

II. Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje tyto členy výběrové komise: Ing. J. Vorel, J. Tymich, Mgr, I. Černý, S. Baudyš, D. Tvrdoňová a tyto náhradníky: Ing. K. Dostálek, P. Šmíd, R. Moureček, L. Fatková, M. Šedivá.


f) Usnesení č. 3f/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předloženou Pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany pro územní samosprávy č. 0212600/000122 se splátkou běžného pojistného ve výši 13 860,- Kč ročně.


g) Usnesení č. 3g/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 27/2013.


h) Usnesení č. 3h/27/2013

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje, aby na obecním hřbitově bylo zřízeno hrobové místo – hrob čestný, který nemá nájemce a který bude spravovat a užívat obec Jíloviště. Do tohoto čestného hrobu budou uloženy ostatky spisovatele pana xxxxx.