Zasedání zastupitelstva č.37/2014

Publikoval Jiří Tvrdoň 30.07.2014

Program a usnesení zastupitelstva z 09.05.2014

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 

Datum:                     9. 5. 2014

Začátek zasedání:    19 : 00 h

Ukončení zasedání:  20 : 05 h

 

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd,

Mgr. I. Černý od 19:10 hod.

Omluveni: L. Hastrmanová, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Hosté: 11 občanů

Zasedání řídil starosta: Ing. K. Dostálek.

Předsedající předložil návrh:

  • návrhy pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: Ing. K. Dostálek

  • ověřovatelů zápisu č. 37/2014: F. Andres, R. Moureček

  • zapisovatele zápisu č. 37/2014: L. Fatková

  • programu zasedání ZO Jíloviště č. 37/2014

 

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Návrhu Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace.

b) Žádosti o souhlas s úpravou geometrického plánu č. 749 – 86/2011.

c) Rozpočtového opatření č.1/2014.

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 15. 5. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 22. 5. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

a) Seznámení se Zápisem z přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

3) Dotazy občanů.

Pro: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd

Schváleno 5 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že ZO je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan xxxxx.

 

Zápis ze zasedání ZO č. 35/2014 ze dne 20. 3. 2014 a č. 36/2014 ze dne 3. 4. 2014 byl ověřen bez připomínek.

 

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Návrhu Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přednesl návrh usnesení a to na základě požadavků Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ve věci schválení Smlouvy o poskytnutí dotace.

Návrh usnesení č. 2a/37/2014

Ustanovení § 85 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zastupitelstvo obce Jíloviště v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy a Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 17 783 339,20 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 4 445 834,80 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

Pro: Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 3a/37/2014 byl schválen 6 hlasy.

 

  1. Žádosti o souhlas s úpravou geometrického plánu č. 749 – 86/2011.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné s žádostí Ing. xxxxx, v zastoupení majitelů pozemků v lokalitě zbouraného vepřína a kravína, ve které chce upravit rozměry 6 vzniklých stavebních pozemků v souladu s platným ÚP obce Jíloviště na min. plochu 2000 m².

Návrh usnesení č. 2b/37/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje úpravu geometrického plánu č. 749 – 86/2011.

Pro: Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 3b/37/2014 byl schválen 6 hlasy.

 

  1. Rozpočtového opatření č. 1/2014.

Protože došlo k navýšení nákladů na opravu budovy staré hasičské zbrojnice, připravil starosta obce návrh na navýšení částky schválené v rozpočtu obce na rok 2014 o 170 000,- Kč.

K dokončení zbývá instalace hromosvodu, zabezpečení objektu a osvětlení věžičky.

Potřebná finanční částka bude převedena ve výši 100 000,- Kč z částky na osvětlení Fr. Smolíka, kde se nedaří jednání s majitelem hotelu Cinema Palce o směně cesty a také převedení 70 000,- Kč z částky na údržbu autobusových zastávek.

Mgr. I. Černý měl dotaz, zda budou jednání o cestě pokračovat.

Starosta obce Ing. K. Dostálek odpověděl, že ano.

Návrh usnesení č. 2c/37/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 37/2014.

Pro: Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 3c/37/2014 byl schválen 6 hlasy

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky - 15. 5. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 22. 5. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání ZO.

 

2) Informace.

  1. Seznámení se Zápisem z přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2013.

Při předběžném (23. 10. 2013) a ani při konečném přezkoumání hospodaření obce Jíloviště provedeném na obecním úřadě kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje dne 9. 4. 2014, nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.

 

3) Dotazy občanů.

P. xxxxx poukázal na dlouhodobý problém s cestou ke hřbitovu, která vede po cizích pozemcích. Doporučil řešit tento problém současně s projektovou dokumentací na ulici v ulici Fr. Smolíka.

Odpověď: Je dokončeno i dědické řízení rodiny xxxxx bude řešena i komunikace ke hřbitovu.

Mgr. I. Černý navrhl urgovat práce na opravě silnice R4.

Pí xxxxx měla dotaz, zda má mříž na silnici u jejich pozemku konečnou podobu uložení.

Odpověď: v současné době je upevnění mříže upravováno a není zatím dokončeno.

Ing. xxxxx chtěl vědět, zda je možnost zakázání podomního prodeje v obci.

Odpověď: zatím nebyl podnět pro takové opatření, možnosti budou zjištěny.

Pí xxxxx se ptala, proč nejsou uvedena na webu obce u zápisů ze zasedání ZO jména tazatelů.

Odpověď: výklad zákona o ochraně osobních údajů je velice nejednotný a různě vykládaný. Jména jsou uvedena v zápisech ze zasedání ZO uložených na OÚ.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: F. Andres

R. Moureček

 

Ing. Karel Dostálek

starosta

 

 

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 37/2014

 

a) Usnesení č. 2a/37/2014

Ustanovení § 85 odst. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Zastupitelstvo obce Jíloviště v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy a Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 17 783 339,20 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 4 445 834,80 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

 

b) Usnesení č. 2b/37/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje úpravu geometrického plánu č. 749 – 86/2011.

 

c) Usnesení č. 2c/37/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014, které je přílohou zápisu ze zasedání ZO č. 37/2014.