Zasedání zastupitelstva č.5/2007

Publikoval 24.06.2007

Program a usnesení ze zasedání zastupitelstva – 21.3.2007

Program

projednání:

a) Rozpočtu na rok 2007.

b) Žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2006.

c) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy.

d) Kronikáře pana Ing. M. Cvrčka.

e) Postoupení dokladu Policii ČR, okresní ředitelství Praha – venkov, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

f) Žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 307 / 4 na 625 m² a 681 m².

g) Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.


Usnesení

a) Rozpočtu na rok 2007.

USNESENÍ č. 2a/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje navržený rozpočet obce Jíloviště na rok 2007 se změnou: vypustit výdaj v kapitole kanalizace – PD pro napojení průmyslové zóny na TK ve výši 115 000,- Kč a přerozdělit tento výdaj takto: 10 000,- Kč na programové vybavení OÚ, 75 000,- Kč na projektovou dokumentaci a realizaci osvětlení ulice K Trnové a 30 000,- Kč na studii stavu dřevin na pozemcích bývalého tábora.

Schváleno 7 hlasy.


b) Žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad za rok 2006.

USNESENÍ č. 2b/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zamítnutí žádosti M. Petříka ml. o prominutí místního poplatku za komunální odpad za rok 2006 ve výši 500,- Kč.

Schváleno 7 hlasy.


c) Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy.

USNESENÍ č. 2c/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy na úseku přestupkové agendy.

Schváleno 7 hlasy.


d) Kronikáře pana Ing. M. Cvrčka.

USNESENÍ č. 2d/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje jako kronikáře obce Jíloviště pana Ing. Martina Cvrčka.

Schváleno 7 hlasy.


e) Postoupení dokladu Policii ČR, okresní ředitelství Praha – venkov, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

USNESENÍ č. 2e/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje postoupení požadovaných dokladů POLICII ČR, OKRESNÍ ŘEDITELSTVÍ PPRAHA-VENKOV, Zborovská 13, Praha 5 ve věci znečištění studny paní Fidrmucové.

Schváleno 7 hlasy.


f) Žádosti o rozdělení pozemku parc. č. 307 / 4 na 625 m² a 681 m².

USNESENÍ č. 2f/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozdělení pozemku parc. č 307/4 na 625m² a 681 m².

Schváleno 7 hlasy.


g) Bezúplatného převodu pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.

USNESENÍ č. 2g/5/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 196 / 17 o výměře 292 m² (vlastník Družstevní asociace ČR) a pozemku parc. č. 196 / 16 o výměře 409 m² (vlastník ČR) do majetku obce Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.