Závěrečný účet roku 2008

Publikoval Jiří Tvrdoň 03.03.2009

Obec Jíloviště hospodařila od 1. 1. 2008 do 25. 3. 2008 podle rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2007 a následně podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 26. 3. 2008. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, tj. příjmy ve výši 7 569,65 tis. Kč, výdaje 7 569,65 tis. Kč. Na splátku úvěru na plynofikaci ve výši 550 tis. Kč byly použity finanční prostředky z minulých let. Do schváleného rozpočtu byly promítnuty rozpočtové změny devíti rozpočtovými opatřeními:

  • rozpočtové opatření č. 1/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 2/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 14. 5. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 3/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 14. 5. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 4/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 25. 6. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 5/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 9. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 6/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 30. 10. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 7/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 11. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 8/2008 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 17. 12. 2008,

  • rozpočtové opatření č. 9/2008 - zastupitelstvo obce bylo seznámeno dne 28. 1. 2009.

Hospodaření obce bylo realizováno v rámci hlavní činnosti. Obec neměla v roce 2008 žádnou hospodářskou činnost. Obec nebyla plátcem DPH.

V roce 2008 obec neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý ani nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, nekoupila ani neprodala cenné papíry nebo obligace.

Obec Jíloviště nebyla k 31. 12. 2008 zřizovatelem žádné příspěvkové organizace ani zakladatelem jiných organizací.

Podrobný závěrečný účet najdete v příloze.